Choď na obsah Choď na menu
 


CASSOVIA CUP 2011 ÚPLNÝ ŠPORTOVÝ PORIADOK PLATNÝ PRE VŠETKY PODUJATIA CASSOVIA CUP 2011 Vykonávacie nariadenia – platné pre rok 2011 pre podujatia CASSOVIA CUP 2011 Nezávisle na iných športových poriadkoch sa jazdci svojou účasťou vzdávajú všetkých práv uplatňovať nároky na usporiadateľa alebo jeho zástupcov, respektíve funkcionárov, či už arbitrážou, tribunálom, alebo iným spôsobom neuvedeným v športových poriadkoch SMF, FIM ,UEM za škody spôsobené ich činnosťou, chybou, nedbanlivosťou alebo opomenutím. Jazdec ( u detí do 18 rokov rodič alebo právny zástupca)svojim podpisom potvrdzuje, že sa zúčastňuje podujatia na vlastnú zodpovednosť v rámci svojho tréningu , svoju jazdu prispôsobí podmienkam stavu trate, tak aby neohrozil na zdraví, živote a majetku seba, spolujazdcov a okolo stojacích prizerajúcich sa ľudí, organizátorov a činovníkov, taktiež motorové vozidlá a majetok tretej strany. A v plnej miere na seba preberá celú zodpovednosť za ním zavinené následky a škody a plne zodpovedá aj za svoj doprovod . Prehlasuje , že objem motora zodpovedá triede v ktorej bude štartovať , je zdravý, nepožil alkoholické ani iné omamné látky ovplyvňujúce schopnosť riadenia motocykla a má uzatvorené úrazové poistenie pre motocyklový šport. Prevzatie týchto vykonávacích nariadení a ich dodržiavanie jazdec potvrdil svojim podpisom na listine a bude sa nimi riadiť na každom podujatí CC 2011. Prizerajúci ľudia vstupujú do areálu na vlastnú zodpovednosť a usporiadateľ nepreberá na seba zodpovednosť za ich zdravie, bezpečnosť , napriek tomu v nebezpečných oblastiach(v doskoku lavice, zákrute) vytvorí okrem vypáskovanej časti trate bezpečnostnú zónu vytvorenú páskou a výstražnými nápismi ktoré je povinný dodržiavať aj jazdcov doprovod pod hrozbou vylúčenia jazdca za vstup do takého priestoru. V nebezpečnej oblasti usporiadateľ umiestňuje maršalov ktorých pokyny je jazdec povinný akceptovať a zároveň dbať aj na ich bezpečnosť aby ich neohrozil ÚPLNÝ ŠPORTOVÝ PORIADOK CASSOVIA CUP 2011 - voľného športového podujatia CASSOVIA CUP 2011 sa môže zúčastniť každý jazdec , ktorý sa prezentuje v deň konania podujatia a podpisom na prezenčnej listine alebo technickej karte vyjadrí súhlas s podmienkami danými pre dané podujatie jazdcov rozdelený do skupín podľa výkonnosti alebo na základe schváleného postupového kľúča z predchádzajúcich ročníkov podujatí CASSOVIA CUP 2005 -2007, ASKOF CASSOVIA CUP 2008- 2009, CASSOVIA CUP 2010. Podujatie je pripravované na základe dobrovoľnosti ľudí bez finančného ohodnotenia alebo vzniku akéhokoľvek pracovného pomeru alebo záväzku s cieľom rozvíjať talent a vzťah mladých ľudí k motocyklovému športu . Poplatok (schválený na sedení klubov na začiatku sezóny ) vyberaný v deň zápisu slúži na pokrytie nákladov usporiadateľa na prípravu trate, jej vypáskovanie a na náklady spojené s jej používaním. V cene zápisného je zahrnuté občerstvenie pre jazdca. Jazdec sa tréningu zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť v rámci svojho tréningu a plne preberá na seba zodpovednosť za ním spôsobené vzniknuté ujmy na zdraví, živote a majetku voči svojej osobe ,spolujazdcom, činovníkom a prizerajúcim sa ľuďom a zodpovedá aj za svoj doprovod . Tento súhlas potvrdzuje podpisom na prezenčnej listine alebo technickej karte a vyplatením zápisného. 1. SKUPINY : 1/1 Dorast : skupina sa rozdeľuje na dve skupiny do 65 ccm a 85 ccm a maximálny vek dieťaťa 16 rokov vrátane. 1/1.2 Lady klass – skupina dievčatá bez rozdielu veku a objemu motora 1 /2 Amatér / Bývalá skupina CX / : rozdeľuje sa na dve skupiny podľa objemu motora a tretiu skupinu podľa veku na: a/ : JUNIOR – bez rozdielu objemovej triedy alebo podľa veku -max. vek 21 rokov( vrátane) – Rok nar. 1990 b/ : Amatér X 1 ( OPEN + 250 ccm – 2T) c/ : Amatér X 2 ( 125 ccm + 250 ccm -4T) + 144 ccm - môže sa jej zúčastniť jazdec ktorého jazdecké schopnosti nie sú vhodné pre vyššiu výkonnostnú skupinu a jazdec ktorý v predchádzajúcich ročníkoch nebol zapísaný vo vyššej výkonnostnej skupine a podľa dohodnutých postupových kľúčov v predchádzajúcich ročníkoch ani nepostúpil do vyššej skupiny. Jazdec štartujúci v danej skupine zodpovedá za správny zápis a správne odštartovanie vo svojej skupine. Jazdec sa môže zapísať iba do skupiny ktorá odpovedá podľa objemu motora. Body dosiahnuté počas sezóny štartom v oboch skupinách pri zmene objemu motora sa sčítajú v celkovom postupovom kľúči. Licencia SMF nie je smerodajná pre zápis v skupine Amatér a má iba informatívny charakter a neprihliada sa na zápis v danej skupine. ( v sporných prípadoch rozhoduje komisia CC ) 1 /3 Hobby : - jazdec ktorý v predchádzajúcich ročníkoch postúpil postupovým kľúčom na daný rok zo skupiny začiatočník, v predchádzajúcich ročníkoch bol zapísaný v skupine B a nezúčastnil sa podujatí CC v skupine A. Licencia SMF nie je smerodajná pre zápis v skupine Hobby a má iba informatívny charakter a neprihliada sa na zápis v danej skupine. ( v sporných prípadoch rozhoduje komisia CC ) 1 /4 Profi - jazdec s licenciou terenných motocyklových podujatí zúčastňujúci sa podujatí SMF, prípadne jazdec ktorý v predchádzajúcich ročníkoch postúpil postupovým kľúčom z nižšej skupiny. ( v sporných prípadoch rozhoduje komisia CC ) 1 /5 Veterán :Osoba nad 40 rokov, vrátane, ( dátum narodenia od 1962 do 1971) 1 /6 Super veterán : - osoba nad 50 rokov, vrátane ( dátum narodenia do 1961) O zápise v jednotlivých skupinách rozhoduje poverený činovník CC ako športový a technický komisár, ako aj vytvorená a poverená JURY pre konkrétne podujatie - jazdec v priebehu sezóny môže meniť skupinu z výkonnostne nižšej na vyššiu. Nie opačne. V skupinách Amatér je jazdec priradzovaný podľa objemu motora. S nižším objemom nemôže štartovať vo vyššej skupine. - štart vo viacerých skupinách nie je možný. Jazdec z iného ako Východoslovenského regiónu bude zaradený bez rozdielu veku, skupiny, a objemu motora do skupiny profi.Výnimku tvorí skupina dorast alebo ženy. 2 . MOTOCYKEL: Môže byť použitý enduro alebo motokrosový motocykel zodpovedajúci technickým predpisom pre enduro alebo motokros. Nemusí mať EVČ (ŠPZ),technický alebo športový preukaz ( osvetlenie je doporučené).Môžu byť použité enduro alebo motokrosové pneumatiky 3. HODNOTENIE: a) Na každom podujatí CC Hodnotia sa dve rozjazdy bodovým systémom bez ohľadu na dosiahnuté časy. Hodnotení sú iba jazdci ktorý prejdú cieľom a budú mávaní. Jazdec musí prejsť min. 2/3 kôl vedúceho jazdca inak je neklasifikovaný /výnimku tvorý skupina dorast a lady/. Jazdec musí prejsť cieľom do dvojnásobku minút priemeru kôl prejazdu vedúceho jazdca.. Pohár najrýchlejšieho jazdca získava jazdec, ktorého súčet časov oboch rozjázd bol najnižší za predpokladu že jazdci majú na trati približne rovnaké podmienky. Do celkového hodnotenia sa počítajú všetky nadobudnuté body zo všetkých podujatí. ( BODY /MIESTO ) 25/1,22/2,20/3,18/4,16/5,15/6,14/7,13/8,12/9,11/10,10/11,9/12,8/13,7/14,6/15,5/16,4/17,3/18,2/19,1/20,0/21 b) Postupový kľúč Po každom ukončenom ročníku na zasadnutí organizátorov sa určí počet postupujúcich alebo aj zostupujúcich jazdcov./platí iba pre skupinu profi/ . Po určení postupujúcich alebo aj zostupujúcich sa bude prihliadať na výkonnosť jednotlivých jazdcov v uplynulom ročníku so snahou vytvoriť skupiny s približne rovnakou výkonnosťou jazdcov jazdiacich v daných skupinách. c) Schvaľovanie, uznesenia a organizácia CC Akékoľvek schvaľovanie podmienok podujatí, doby rozjázd, postupový kľúč, rozhodnutia v organizovaní CC a hlasovanie, prináležia iba prezidentom /prípadne ním poverená osoba/ klubov, ktorý sú organizátorom podujatia CC 2011. Prijímajú všetky rozhodnutia hlasovaním s nadpolovičnou väčšinou ktoré sú záväzne pre CC a nadobúdajú platnosť formou zápisnice. 4. TRAŤ : Dĺžka trate je volená podľa možnosti usporiadateľa s obťažnosťou rozdelenou podľa výkonnosti skupín. Ak je trať rovnaká pre všetky skupiny, volí sa rôzna dĺžka rozjázd podľa výkonnosti skupín. Priemerná rýchlosť na trati v rámci bezpečnosti by nemala prekročiť 50 km/hod (ENDURO) Minimálna šírka trate pre lesné úseky je 1 m, môže byť max len na 5 percentách celkovej dĺžky aby bolo umožnené rýchlejším jazdcom obiehanie. Musí byť vyznačená terčíkmi alebo šípkami. V sporných miestach , na miestach s min. šírkou a na motokrosovej časti páskami po obidvoch stranách trate, tak aby nemohlo dôjsť k skráteniu trate. (MOTOKROS) Pre motokrosovú časť minimálna šírka trate v najužšom mieste je 5 m. Prejazdová výška medzi prekážkou a traťou min. 4 m .Dvojité a trojité skoky sú zakázané . Vzdialenosť medzi vrcholmi skokov min. 35 m. Trať musí byť zjazdná za každého počasia. Odporúča sa použiť balíky slamy alebo iné materiáli na obalenie stĺpov, kameňov a nebezpečných miest. Spomaľovanie rolety podľa dohody. Pneumatiky slúžiace na ohraničenie krajov trate nesmú byť zakopané .Koliky by mali mať max. výšku 50- 55 cm a nabité pod uhlom v smere jazdy. Trať podujatia nepodlieha schvaľovaniu. Každý usporiadateľ volí trať v rámci svojich možností vzhľadom na stav, ktorý mu poskytujú okolnosti a možnosti s ohľadom na súkromné vlastníctvo pozemkov, chránené krajinné oblasti a ďalšie okolnosti súvisiace s miestopisom trate. 5. TRÉNING, ŠTART A PRIEBEH SÚŤAŽE : Štart je pevný zo štartovej čiary s vypnutým motorom( z hľadiska bezpečnosti a zamedzenia hromadného stretu jazdcov v zatáčke) s výnimkou dorastu a lady. Ak má jazdec problém s motorkou a musí štartovať s naštartovaným motorom , bude mu to umožnené pod podmienkou štartu ako posledného po odštartovaní jazdcov zo štartovej čiary. Štart mimo štartovej čiary je zakázaný a trestá sa vylúčením v danom kole. Chybný štart sa signalizuje červenou vlajkou a štart sa opakuje. Riaditeľ pretekov (príp. ním poverená osoba) má právo naliehavých bezpečnostných dôvodov , alebo z dôvodov vyššej moci zastaviť jazdu predčasne alebo zrušiť časť jazdy príp. celé podujatie. Ak sa rozjazda preruší do 50% predpísaného času jazdy, rozjazda sa opakuje do 30 min. od prerušenia. Ak sa rozjazda preruší po viac ako 50% predpísaného času , považuje sa za ukončenú a započítava sa do výsledkov. Samotná súťaž pozostáva z dvoch rozjázd z ktorých nadobudnuté body sa sčítajú. Pri rovnosti bodov sa prihliada na umiestnenie v druhej rozjazde( v celkovom hodnotení na počet lepších umiestnení). Zoznamovací tréning nie je povinný ale je v záujme každého jazdca aby ho absolvoval v predpísanom čase a vo svojej skupine.(v prípade ak má usporiadateľ pripravenú tréningovú trať, jazdci absolvujú iba zavádzacie kolo pred štartom a trať si môžu prejsť iba peši. Akýkoľvek štart v inej skupine nie je možný. Jazdec je povinný byť pripravený vo vyčkávacom priestore 10 min. pred svojim časom štartu. Jazdec môže požiadať o zdržanie štartu zo zdravotných alebo technických dôvodov max. 5 minút. Čas plynie od doby opúštenia posledného jazdca z vyčkávacieho priestoru. Ak štartér nie je požiadaný o pozdržanie štartu z vyššie uvedených dôvodov dá pokyn k štartu bez ohľadu na neprítomnosť jazdcov (pokiaľ štart danej skupiny súhlasí s predpísaným časom štartu alebo je omeškaný štart )Umiestnenie na štartovom rošte je voliteľné podľa príchodu do vyčkávacieho priestoru. Po zaujatí miesta na štartovnom rošte jazdec zotrvá na svojom mieste až do doby štartu. Skúšanie štartu je zakázané a po porušení zákazu bude jazdec penalizovaný až po vylúčenie. Po zoradení jazdcov na štartovom rošte štartér ukáže tab . 15 sek. a ukazuje ju celých 10 sek. , následne 5 sek. a pokyn k štartu nastáva medzi 4 – 7 sekundou zodvihnutím vlajky. Jednotlivé triedy majú stanovený čas jazdy. Po odjazdení predpísaného času sa vedúcemu jazdcovi a následne každému jazdcovi ukazuje tab. 1 kolo do príjazdu vedúceho jazdca. Následne sú všetci jazdci mávaní šachovnicovou vlajkou . Ak usporiadateľ pripraví tréningovú trať, nemusí vypísať tréning podľa tried. V takom prípade pred štartom prvej rozjazdy, jazdci absolvujú zavádzacie kolo. 6. PRIESTOR ŠTARTU : - šírka trate na štartovej čiare by mala dovoliť radu min.30 jazdcov .Musí byť 1 meter pre každý motocykel. Ak je počet jazdcov väčší je dovolený štart z druhej rady. Poradie na štarte si jazdci volia podľa príchodu do vyčkávacieho priestoru. Vzdialenosť medzi štartovacou čiarou a prvou zákrutou sa do poručuje 50 – 100 m. Prvá zákruta by mala byť pozvoľná a min. 6m široká na vytvorenie poradia s ohľadom na bezpečnosť jazdcov. 7. PREJAZDOVÁ A TAJNÁ PREJAZDOVÁ KONTROLA : Usporiadateľ môže vytvoriť prejazdovú alebo tajnú prejazdovú kontrolu. Táto kontrola nie je povinná pre usporiadateľa je iba odporúčacia V takejto kontrole bude zaznamenaný prejazd jazdca bez zastavenia sa za účelom zamedzenia skracovania si trate. V prípade podozrenia na skrátenie trate , alebo protestu sa vykoná kontrola počtu prejazdov a ak má jazdec vynechaný záznam, príp. viac záznamov jazdec je diskvalifikovaný. 8. VYHODNOTENIE PODUJATIA : Jazdcom sa zaznamenávajú jednotlivé prejazdy a umiestnenie sa v daných kolách .Následne sa jednotlivé umiestnenia obodujú a body sčítajú .Jazdec s najvyšším počtom bodov sa stáva víťazom. Vyhodnocuje sa pohár najrýchlejšieho jazdca. Za najrýchlejšieho jazdca preteku sa považuje jazdec, ktorého súčet časov oboch rozjázd je najnižší za podmienky zachovania rovnakých podmienok dĺžky a náročnosti trate. Dosiahnuté výsledky jednotlivých jazdcov sú k nahliadnutiu u hlavného časomerača príp. ak je to technický možné sú oznámené jazdcom vývesným spôsobom. Protesty proti dosiahnutým výsledkom je možné riešiť iba cez JURY a riaditeľa podujatia. Ak jazdec bude osobne konfrontovať a obťažovať časomieru môže byť penalizovaný až po vylúčenie z podujatia. Ak počas podujatia alebo 20 min. po zverejnení celkových neoficiálnych výsledkov jazdci nedoručia JURY protest, považuje sa podujatie za ukončené. Celkové výsledky CC 2011 sa po spracovaní zverejnia na internetovej stránke priebežne. Jazdec priamo zodpovedá za zverený a prenajatý čip ktorý prevezme pri zápise a je povinný tento čip na konci podujatia vrátiť. V prípade straty je povinný uhradiť čip v hotovosti poskytovateľovy časomieri a nebude mu umožnený ďalší zápis a štart na ďalšom podujatí až do vyriešenia straty. 9.DEPO: V blízkosti trate môže usporiadateľ vytvoriť depo za účelom tankovania paliva a oprav na motocykli .Ak nie je v blízkosti trate vytvorené depo, za depo sa považuje parkovisko jazdcov. Pri tankovaní paliva a opravách motocyklov je jazdec povinný použiť nesavú podložku na zamedzenie znečistenia a kontaminácie životného prostredia .Za porušenie tohto predpisu jazdcovi hrozí pokuta ( 33 € za každé napomenutie usporiadateľom( tieto peniaze usporiadateľ použije na odstránenie následkov na životnom prostredí) alebo až diskvalifikácia jazdca.) a bude znášať všetky náklady spojené s porušením tohoto nariadenia V depe ako aj v parkovisku jazdcov platí prísny zákaz vozenia sa na štvorkolke, motorkách okrem jazdcov pripravujúcich sa na štart príp. jazdcov ktorý práve ukončili rozjazdu alebo tréning, pričom musí jazdec obmedziť rýchlosť na minimum. Za porušenie tohto nariadenia môže byť jazdec potrestaný až po diskvalifikáciu, pričom zodpovedá aj za svoj doprovod . - pri výjazde z depa musí jazdec zastaviť .V opačnom prípade bude diskvalifikovaný - v depe ako aj na celom priestranstve organizátora podujatia platí prísny zákaz umývania motoriek saponátom ako aj vodou. Vzťahuje sa to aj na umývanie motoriek v potoku, rieke alebo jazere. Za porušenie tohoto nariadenia bude jazdec okamžite diskvalifikovaný a bude znášať všetky náklady spojené s porušením tohoto zákazu. 10. JAZDA MIMO TRATE, SKRÁTENIE TRATE, ALTERNATÍVNE PREJAZDY PREKÁŽOK TRATE A CUDZIA POMOC: Jazdci sú povinný jazdiť iba po vyznačených tratiach v smere jazdy. Jazda v protismere a jazda mimo trate za účelom skrátenia si trate je zakázaná a trestá sa až po vylúčenie jazdca na základe rozhodnutia komisie. Ak usporiadateľ vytvorí alternatívu pre obchádzku prekážky, jazdec si môže zvoliť verziu podľa uváženia a použiť ľahšiu možnosť obchádzky alebo použiť obtiažnejší prejazd cez prekážku. V takom prípade jazdcovi cez prekážku nesmie nikto pomáhať okrem povereného maršála ktorý spriechodní prekážku, inak bude neklasifikovaný a ak prekážku nedokáže prejsť je povinný použiť pripravenú obchádzku. 11. ŠTARTOVNÉ : Na zaplatenie zdravotného zabezpečenia, poplatkov za používanie lesných ciest, , nákladov spojených s údržbou trate je potrebné aby jazdec zaplatil pri preberaní zápisné odsúhlasené a potvrdené zápisnicou zo sedenia klubov . V zápisnom má jazdec zabezpečené občerstvenie a stravu. Zápisné bude jazdcom vráte iba ak nenastúpil ani na svoj tréning! 12. ŠTARTOVÉ ČÍSLA : Jazdec dostane pri zápise pridelené štartové číslo , ktoré je platné počas celej sezóny .Prioritné sú štartové čísla držiteľov licencie SMF. Jazdec plne zodpovedá za ich viditeľnosť, správnosť, čitateľnosť a veľkosť / min. Rozmer čísel je1,5 cm, hrúbka, výška 14 cm a šírka 5 cm./Číslo musí byť kontrastné k podkladu. Farba čísla biela alebo čierna. Farba podkladov sa doporučuje fialová, biela, čierna, zelená, modrá. 13. ČASOVÝ HARMONOGRAM : Časový harmonogram je vyvesený na každom podujatí CC a časové zmeny sú vopred oznámené jazdcom vývesným spôsobom a upravujú sa podľa priebehu súťaže. Jazdec zodpovedá za svoj čas štartu a je povinný sledovať zmeny času štartu ako aj informácie ktoré budú zverejnené na informačnej tabuly vývesným spôsobom. - Doby rozjázd jednotlivých skupín: - Deti : 15 min + 2 kola - Amatér : 20 min + 1 kolo - Hobby : 30 min + 1 kolo - V : 35 min + 1 kolo - SV : 35 min + 1 kolo - Profi : 35 min + 1 kolo 14. PREBERANIE A ZÁPIS : Jazdec sa v deň zápisu dostaví na zápis do 9 hodiny. Svojim podpisom na prezenčnej listine alebo technickej karte vyjadrí súhlas s podmienkami podujatia danými usporiadateľom a zaväzuje sa dodržiavať dané predpisy podujatia CC ktoré sú zverejnené na internetovej stránke a taktiež vyvesené v deň podujatia na vývesnej tabuli. Zmeny v predpisoch jazdec obdrží ako vykonávacie nariadenie pri zápise oproti svojmu podpisu a sú nadradené schváleným predpisom. 14.A : PODMIENKY ÚČASTI MLADISTVÉHO : Osoba zodpovedná za mladistvého jazdca je podpísaná v prezenčnej listine a svojim podpisom potvrdzuje že súhlasí s podmienkami podujatia CC . Táto osoba ako zákonný zástupca je prítomná počas celého podujatia a je zodpovedná aj za doprovod jazdca. Pokiaľ doprovod zabezpečuje osoba iná ako rodič ,musí byť staršia ako 18 rokov a musí predložiť notárom overené splnomocnenie od rodiča. 15. PROTESTY a VYLÚČENIE: Protest predkladá jazdec osobne písomnou alebo ústnou formou JURY alebo riaditeľovy pretekov, ktorá o proteste rozhodne a následne ho rieši ďalej. Ak počas podujatia alebo 20 min. po zverejnení celkových neoficiálnych výsledkov jazdci nedoručia JURY protest, považuje sa podujatie za ukončené. Celkové výsledky CC 2011 sa po spracovaní zverejnia na internetovej stránke priebežne. Protesty proti dosiahnutým výsledkom je možné riešiť iba cez JURY a riaditeľa pretekov. Pri oficiálnom proteste sa hradí za protest suma 10 €. Ak je protest opodstatnený poplatok bude jazdcom vrátený. Ak jazdec bude osobne konfrontovať a obťažovať časomieru môže byť penalizovaný až po vylúčenie z podujatia. Jazdec je vylúčený pokiaľ: -ak preukázatelne úmyselne ohrozil alebo narazil do jazdca idúceho pred ním alebo mal snahu úmyselne ho blokovať alebo ohroziť. - ak neuposlúchol pokyn traťového maršala alebo osobu poverenú organizátorom - ak nevhodne komentoval výklad alebo upozornenie rozhodcu alebo člena komisie - ak jeho bezpečnostná výstroj alebo stav motocykla nespĺňa dané predpisy - ak úmyselne jezdec alebo jeho doprovod deň pred úpodujatím alebo v deň podujatia alebo v iný deň poškodzoval trať, okolie súvisiace s traťou alebo jazdí mimo vyhradenú trať. 16. VÝKLAD PREDPISOV : Výklad predpisov prináleží rozhodcovskej komisii (JURY), ktorá vychádza z predpisov vytvorených pre CC 2011 17. ROZHODCOVSKÁ KOMISIA : Pre každé podujatie je vytvorená komisia ( JURY ) , ktorá pozostáva z 3 členov , z ktorých jeden člen je domáci usporiadateľ, a ostatní z iných klubov .Ich úlohou je dohliadať a organizovať priebeh súťaže, min. jeden je prítomný počas zápisu jazdcov a počas celej súťaže pri rozhodcovi . Riešia protesty jazdcov, finančné pokuty ,diskvalifikáciu a anulovanie bodov. JURY : - predseda :- hlavný rozhodca ( na základe uznesenia komisie mení a upravuje Výsledky., prináleží mu výklad predpisov) – bez hlasovacieho práva -člen : - domáci usporiadateľ -člen : - 2 šéfovia iných klubov 18. ZVLÁŠTNE USTANOVENIA : Za zvláštne ustanovenia sa považujú oficiálne predpisy CC 2011 príp. doložené vykonávacie nariadenia 19. SIGNALIZÁCIA : Na signalizáciu počas podujatia CC 2011 sa používajú tieto znamenia: Mávnutie bielou vlajkou : - vodorovný pohyb – vypnutie motora - od zeme nahor- štart Ukázanie žltej vlajky – nebezpečenstvo ,spomaľ Mávanie žltou vlajkou – bezprostredné nebezpečenstvo spomaľ , príp. zastav( na slovný Pokyn maršala jazdci sú povinný ostať stáť) - pri pokynoch touto vlajkou platí zákaz predbiehania sa(hrozba vylúčenia) Červená - opakovaný štart, zrušenie rozjazdy Čierna s číslom- vylúčenie jazdca podľa št. čísla Tabuľka 1 - prejazd posledným kolom Šachovnica -cieľ Jazdec je povinný akceptovať a počúvnuť vlajkové pokyny ktoré sú mu signalizované a dodržiavať ich. 20. BEZPEČNOSTNÉ PRVKY : Každý jazdec je povinný používať výstroj chrániacu jeho zdravie a bezpečnosť – Bez týchto prvkov jazdcovi nebude umožnený štart: - okuliare - rukavice - nepoškodená prilba - chránič hrudného koša - chránič kolien - jazdecké čižmy - chránič lakťov ( pokiaľ ich jazdec nemá , musí mať dlhý rukáv) - u detí ľadvinový pas Doporučený nákrčník (nie je povinný) Na motorke je jazdec povinný mať: - chránič kovových a mechanických častí volantu - páčky ukončené guľkou ( na jeden pretek max. ukončené lep páskou) - plné zakončenie koncov volantu - viditeľné štartové čísla Ak pri postavení na štartovom rošte bude jazdec upozornený na technický nedostatok je povinný túto závadu odstrániť do ďalšieho štartu. Ak jazdec technickú závadu neodstráni do ďalšieho štartu , nebude mu umožnený štart. Jazdec je povinný bez pripomienok a komentárov uposlúchnuť napomenutie, upozornenie usporiadateľom, maršalom alebo rozhodcom, v opačnom prípade môže byť vylúčený z rozjazdy, tréningu alebo podujatia 21. ZÁKLADNÉ POKYNY PRE USPORIADATEĽA Usporiadateľ voľného podujatia CC 2011na základe vyberania štartovného od jazdcov zabezpečuje: - zdravotné zabezpečenie vo forme plne vybavenej sanitky typu A - vyznačenia trate - parkovisko jazdcom - WC - Ozvučenie - Tréningový priestor podľa možností - Ceny pre min. 3 jazdcov v každej skupine - Vyznačenie príjazdových ciest - Slávnostné odovzdanie cien - Občerstvenie v areály podujatia ale v dostatočnej vzdialenosti od trate - Traťových maršálov - Časomieru - Rozhodcovskú komisiu JURY - usporiadatelia sú povinní riadiť sa a dodržiavať tieto predpisy pre organizované tréningy motocyklových podujatí CASSOVIA CUP 2011 - Tento športový poriadok bol vytvorený na základe podmienok CC 2011a bol prijatý uznesením klubov a zápisnicou a po odsúhlasení nadobúda právoplatnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke ako oficiálny predpis podujatí CASSOVIA CUP 2011 V Košiciach, dňa 31.3.2011 - vypracoval : VOJČÍK Radoslav Schválené hlasovaním dňa : 31.3.2011 a odsúhlasené zápisnicou sedenia klubov
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.